ompy PZW2 przeznaczone są do szerokiego stosowania w układach hydraulicznych maszyn i urządzeń różnych gałęzi przemysłu jako generatory strumienia cieczy roboczej o określonym natężeniu przepływu i ciśnieniu hydrostatycznym. Obejmują zakres geometrycznej objętości roboczej (dla sekcji) od 5 do 47 cm3/obr, przy ciśnieniach nominalnych 16 MPa i maksymalnym 20 MPa. cechą pomp wielostrumieniowych jest możliwość uzyskania przy jednym napędzie (jeden silnik) dwóch lub trzech równoległych strumieni cieczy roboczej o wymaganym natężeniu przepływu i ciśnieniu dopasowanym do potrzeb odbiorników zainstalowanych w układzie hydraulicznym. Pozwala to na uproszczenie układu i niezależną od siebie pracę kilku odbiorników jednocześnie. Cieczą roboczą są oleje hydrauliczne pochodzenia mineralnego przystosowanego do wysokich obciążeń ciśnieniem. Pompy są przystosowane do pracy na jeden kierunek obrotów: lewy lub prawy. Właściwy kierunek obrotów określa strzałka umieszczona na płycie pompy. Uruchomienie pompy przy niewłaściwym kierunku obrotów może spowodować uszkodzenie wałka napędowego.

Zakres prędkości obrotowych dla pomp wielostrumieniowych wyznacza się przyjmując:

  • prędkość minimalną – sekcji pompującej najmniejszej,
  • prędkość maksymalną – sekcji pompującej największej.

Pompy wielostrumieniowe montowane są kolejno wg wielkości geometrycznej objętości roboczej tj. sekcja największa jest zawsze sekcją pierwszą (z wałkiem napędowym). Przy jednoczesnej pracy dwóch lub trzech sekcji pracujących w pompie wielostrumieniowej wartość ciśnienia na wyjściu dla poszczególnych sekcji nie może powodować przekroczenia ponad wartość dopuszczalną, momentu obrotowego na czopach wałków napędowych. Wymaga się, aby wartość maksymalnego ciśnienia na wyjściu poszczególnych sekcji pompujących przy ich jednoczesnym obciążeniu nie powodowała przekroczenia sum mocy chwilowych zgodnie z wzorami:

Pmax1;2 ≤ K x Pnom1

Pmax1;2;3 ≤ K x Pnom1

Pmax2;3 ≤ K x Pnom3

gdzie:

    Pnom1 – moc nominalna 1 sekcji [kW] przy nominalnym ciśnieniu i wydatku,

    Pnom2 – moc nominalna 2 sekcji [kW] przy nominalnym ciśnieniu i wydatku,

    K – współczynnik obciążenia (wg tabeli danych technicznych)

Sumę mocy chwilowych wyznacza się z zależności:

Pmax1;2 = (Q1 x p1 + Q2 x p2) / 60  (dla pomp dwustrumieniowych)

Pmax1;2;3 = (Q1 x p1 + Q2 x p2 + Q3 x p3) / 60  (dla pomp trzystrumieniowych)

Pmax2;3 = (Q2 x p2 + Q3 x p3) / 60  (dla 2 i 3 sekcji)

gdzie:

    Q1; Q2; Q3 – wydajność [l/min] poszczególnych sekcji,

    p1; p2; p3 – ciśnienie [MPa] poszczególnych sekcji.

Pompy mogą pracować przy ciśnieniu na wyjściu:

  • nominalnym w sposób ciągły,
  • maksymalnym cyklicznie – czas pracy nie może przekraczać 30s oraz 15% cyklu roboczego.

Układ hydrauliczny w którym pracuje pompa powinien posiadać:

  • zawory bezpieczeństwa (przelewowe) ograniczające wartość maksymalnego ciśnienia roboczego,
  • filtr hydrauliczny o nominalnej dokładności oczyszczania 0,063 mm.

 


Budowa oznaczenia:

Przykładowe oznaczenia:

Pompy zębatej trójstrumieniowej o wydajności pierwszej, drugiej i trzeciej sekcji odpowiednio: 63; 10 i 6,3 l/min, prawym kierunku obrotów, wałku napędowym walcowym, mocowaniu kołnierzowym i gniazdach gwintowych:

PZW2-K-63/10/6,3P

Pompy zębatej dwustrumieniowej o wydajności pierwszej i drugiej sekcji odpowiednio: 10 i 6,3 l/min, prawym kierunku obrotów, wałku napędowym stożkowym, mocowaniu kołnierzowym i gniazdach gwintowych:

PZW2-K-10/6,3P

Dane techniczne sekcji pompujących PZW2

Geometryczna objętość robocza sekcji pompującej* Wydajność nominalnaMoc napędowa maksymalnaCiśnienie na wyjściuPrędkość obrotowa

Współczynnik obciążenia K

nom.max.min.nom.max.
cm3/obrl/minkWMPaobr./min. 
56,32,21620750150030002,00
7,5103,61,25
11,8165,22,00
18,5258,11,25
304013,250025002,00
476320,01,25

*Wydajność nominalną i moc napędową maksymalną podano przy nominalnym ciśnieniu, prędkości obrotowej 1500 obr/min, ciśnieniu na wejściu od -0,01 do +0,01 MPa i temperaturze 35o-40oC oleju hydraulicznego HL-68 wg PN-91/C-96057/04.

Pozostałe dane techniczne pomp zębatych wielostrumieniowych PZW2

1. Ciśnienie na wejściu:                            

 

 

 – minimalne
 – maksymalne
-0,02 MPa
+0,40 MPa
2. Warunki rozruchu w temperaturach ujemnych: 
 – ciśnienie na wyjściu
 – prędkość obrotowa
do 1 MPa
do 1500 obr/min
3. Ciecz robocza: oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych, zalecane oleje hydrauliczne klasy HL lub HLP spełniające warunki:  

 
– zakres lepkości kinematycznej                                                         – dla rozruchu lepkość kinematyczna                                                   – zakres temperatury37-115 mm2/s
do 2000 mm2/s
od 20o do +80oC
4. Nominalna dokładność filtrowania61µm
5. Zakres temperatury otoczeniaod -20oC do +40oC
6. Kierunek obrotu wału (patrząc od strony czopa końcowego)prawy lub lewy
Close Search Window
English